VOORWAARDEN & CONDITIES

VOORWAARDEN & CONDITIES

VOORWAARDEN & CONDITIES VAN SALE

BELEID INZAKE ACCEPTABEL GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden (tezamen met de documenten waarnaar wordt verwezen) informeert u over de voorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website www.sb-components.eu (onze site),  hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Gebruik van onze site omvat toegang tot, browsen of registratie om onze site te gebruiken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u begint om onze site te gebruiken, omdat deze gelden voor uw gebruik van onze site. We bevelen aan dat u hiervan een kopie uitprint voor toekomstige referentie. 

Door onze site te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om deze na te leven.

Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden dan mag u onze site niet gebruiken.


Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden verwijzen naar de onderstaande aanvullende  voorwaarden, die ook van toepassing zijn voor uw gebruik van onze site:


Informatie over ons

www.sb-components.eu is een site die beheerd wordt door SB Components International (“Wij/we”). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer xxxx en zijn statutair gevestigd te Millennium Works, Enterprise Way, Wisbech, Cambridgeshire, PE14 0SB. Ons belangrijkste handelsadres is Millennium Works, Enterprise Way, Wisbech, Cambridgeshire, PE14 0SB. Ons BTW nummer is GB xxxxxx

Wij zijn een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.


Wijzigingen van deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden op ieder moment herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina alstublieft van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we  aangebracht hebben, omdat deze bindend voor u zijn.


Wijzigingen van onze site

We kunnen onze site regelmatig bijwerken en we kunnen de inhoud op ieder ogenblik wijzigen. Gelieve er echter nota van te nemen dat de inhoud van onze site op een gegeven ogenblik verouderd kan zijn en we niet verplicht zijn om deze bij te werken. We garanderen niet dat onze site of de inhoud op de site geen fouten of omissies bevat.


Toegang tot onze site

Onze site wordt gratis beschikbaar gesteld. We garanderen niet dat onze site of de inhoud op de site altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn.

Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis. We kunnen onze gehele site of een deel ervan zonder kennisgeving buiten werking stellen, intrekken, stopzetten of wijzigen. We zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze site om enige reden of op enig moment of gedurende een periode niet beschikbaar is. 

U bent ervoor verantwoordelijk om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om toegang tot onze site te hebben.
U bent er ook verantwoordelijk voor om ervoor zorg te dragen dat alle personen die onze site bezoeken via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

Onze site is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Wij verklaren niet dat de inhoud, die op of via onze site beschikbaar is, geschikt
of beschikbaar is op andere locaties. We kunnen te allen tijde de beschikbaarheid van onze site of een dienst of product, die op onze site wordt beschreven, voor iedere persoon of ieder geografisch gebied beperken. Indien  u kiest voor toegang tot onze site buiten het Verenigd Koninkrijk  dan is dat voor uw eigen risico.


Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat er op wordt gepubliceerd. Deze werken zijn door wetten en verdragen inzake auteursrecht over de gehele wereld beschermd. Al dergelijke rechten worden voorbehouden. U kunt een kopie afdrukken en kunt uittreksels downloaden van pagina(s) van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt uitgeprint of op enige wijze hebt gedownload niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s video- of audio-opnames of grafische voorstellingen gescheiden van de bijbehorende tekst gebruiken. 

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend. 

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of van onze licentiegevers verkregen te hebben.

Indien u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar ons goeddunken, eventuele kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt terugsturen of vernietigen. 


Geen beroep op informatie

De inhoud op onze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop u mag vertrouwen. U moet professioneel of deskundig advies verkrijgen voordat u op basis van de inhoud van onze site maatregelen neemt of afziet van het nemen van maatregelen.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site actueel te houden, doen wij geen uitspraken over en geven wij geen garanties, hetzij expliciet of stilzwijgend, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is. 


Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid of onze fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens Engels recht.  

Voor zover rechtens toegestaan sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze site of inhoud op onze site uit, hetzij impliciet of stilzwijgend.  

We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband met: 

  • gebruik van onze site of onvermogen om onze site te gebruiken; of
  • gebruik van of beroep op de inhoud die op onze site wordt getoond. 

Indien u een zakelijke gebruiker bent let er dan met name op dat we niet aansprakelijk zijn voor:

  • gederfde winst, verlies van omzet of inkomsten;
  • bedrijfsstoring;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte schade of gevolgschade.

Indien u een consumentgebruiker bent, neem er dan nota van dat we onze site alleen voor binnenlands en privégebruik beschikbaar stellen. U stemt ermee in om onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en we hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor gederfde winst, omzetverlies, bedrijfsstoring of verlies van zakelijke mogelijkheden.  

We zijn niet aansprakelijk voor verlies dat of schade die veroorzaakt is door een virus, verspreide ‘denial-of-service’ aanval of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk kan infecteren vanwege uw gebruik van onze site of vanwege het downloaden door u van inhoud daarop of op een website die daarmee verbonden is.

We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan onze site. Dergelijke links mogen niet worden uitgelegd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan door uw gebruik daarvan. 


Het uploaden van inhoud op onze site

In alle gevallen dat u gebruik maakt van een element dat u toestaat om inhoud op onze site te uploaden of om contact te maken met andere gebruikers van onze site, dan  moet u voldoen aan de normen inzake de inhoud die in ons Beleid inzake Acceptabel Gebruik worden omschreven www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/beleid-inzake-acceptabel-gebruik-van-de-website.php

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen en u zult aansprakelijk zijn jegens ons en ons vrijwaren voor een schending van die garantie.[Indien u een consumentgebruiker bent betekent dit dat u verantwoordelijk zult zijn voor alle verlies en schade die wij lijden ten gevolge van uw schending van de garantie.]

Alle inhoud die u naar onze site uploadt wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn en niet eigendomsrechtelijk. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar er wordt van u verlangd dat u ons [en andere gebruikers van de Site] een beperkte licentie verleend om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te verspreiden onder en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons in licentie geeft worden in de volgende paragraaf beschreven. 
[Rechten die u in licentie geeft].

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde die claimt dat de inhoud die door u is geplaatst of geüpload op onze site een schending van hun intellectuele eigendomsrechten inhoudt of hun recht op privacy. Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens een derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst . We hebben het recht om iedere plaatsing die u op onze site doet te verwijderen, indien deze naar onze mening niet voldoet aan de normen inzake inhoud zoals uiteengezet in ons Beleid inzake Acceptabel Gebruik  www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/beleid-inzake-acceptabel-gebruik-van-de-website.php.

De meningen die door andere gebruikers op onze site worden gegeven vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van
back-ups van uw inhoud. 


Rechten waarvoor u licentie geeft

Indien u inhoud  op onze site uploadt of plaatst, dan verleent u de volgende licenties:

  • Een wereldwijde,  niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die inhoud te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, daarvan een afgeleide versie te maken, te tonen en uit te voeren in verband met de diensten die door onze site en via verschillende media worden verleend en om de site of diensten te promoten; en 
  • Een wereldwijde,  niet-exclusieve, royaltyvrije overdraagbare licentie om derden toe te staan de inhoud voor hun doeleinden te gebruiken. 

We zullen uw materiaal alleen gebruiken om uw opdrachten aan ons uit te voeren – tenzij, in uitzonderlijke gevallen, een rechtbank of andere toezichthouder ons beveelt deze bekend te maken.


Virussen

We garanderen niet dat onze site veilig of  vrij is van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk om uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform te configureren teneinde toegang te hebben tot onze site. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.  

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige andere server, computer of database verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een ‘denial-of-service’ aanval of een verspreide ‘denial-of-service’ aanval. Door schending van deze bepaling zou u een strafbaar feit plegen krachtens de  Computer Misuse Act 1990 (Wet inzake computermisbruik). We zullen een dergelijke schending aan de betrokken handhavingsautoriteiten melden en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. Ingeval van een dergelijke schending wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.


Links naar onze site

U mag een link naar onze homepage maken, op voorwaarde dat u dit doet op een wijze die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of daar misbruik van maakt. 

U mag een link niet op een zodanige wijze tot stand brengen om een vorm van samenwerking, goedkeuring of toestemming van onze zijde te suggereren indien deze niet bestaat. U mag geen link naar onze site tot stand brengen op een website die niet uw eigendom is.
Onze site mag niet worden geframed op een andere site, en ook mag u geen link naar een deel van onze site behalve onze homepage tot stand brengen. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor de links  zonder kennisgeving in te trekken. De website waarnaar u linkt moet in alle opzichten voldoen aan de normen inzake de inhoud die uiteengezet zijn in ons Beleid inzake Acceptabel Gebruik. www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/beleid-inzake-acceptabel-gebruik-van-de-website.php

Indien u anderszins dan zoals boven uiteengezet gebruik van de inhoud op onze site wenst te maken, gaarne contact opnemen met info@sb-components.eu


Links van derden en bronnen op onze site 

Indien onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt, dan worden deze links alleen ter uwer informatie verstrekt. We hebben geen zeggenschap over de inhoud van die sites of bronnen. 


Toepasselijk recht

Indien u een consument bent dan gelieve u er nota van te nemen dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp ervan en de samenstelling worden beheerst door Engels recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de niet-exclusieve jurisdictie hebben. Maar indien u inwoner bent van Noord Ierland dan kunt u ook een rechtsvordering instellen in Noord Ierland en indien u inwoner bent van Schotland dan kunt u ook een rechtsvordering instellen in Schotland.
Indien u een bedrijf bent dan worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp ervan en de samenstelling [en alle niet-contractuele geschillen of claims] beheerst door Engels recht. Wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben.

Contact opnemen met ons

Om contact met ons op te nemen, gaarne e-mailen naar info@sb-components.eu.

Dank voor uw bezoek aan onze site.


 HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Gegevens die u op dit formulier invult, gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen met betrekking tot uw aanvraag. Klik hier om meer te lezen over de opslag en overdracht van deze gegevens.
Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  •  Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  • 
Nee Ja Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Cookies worden ook gedeeld met Google Analytics om de prestaties van deze site te volgen. Ben je het ermee eens? Klik hier voor meer informatie.