PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Wie zijn wij?

Deze website www.sb-components.eu (de “Website”) is het eigendom van en wordt beheerd door S B COMPONENTS (INTERNATIONAL) LIMITED onderdeel van de TOTAL VEHICLE SOLUTIONS GROUP (statutair gevestigd in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer 03859796) (in deze kennisgeving “wij/we”, “onze” of “ons” genoemd).


Doel van deze verklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de gegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Website bezoekt of ons op een andere manier gegevens verstrekt. 

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is uitermate belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft en met een gerust hart uw gegevens aan ons kunt verstrekken.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens over websiteverkeer en informatie over uw computer

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als u op onze Website browst gebruiken we cookies ter verzameling van:

Informatie over uw gebruik van onze Website – we verzamelen standaard internet-  loginformatie en informatie over het gedragspatroon van bezoekers. 

 • We gebruiken een externe partij, Google Analytics, om deze informatie te verzamelen, maar deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen pogingen en staan niet toe dat Google pogingen doet om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen; 
 • We gebruiken deze informatie om het aantal bezoekers aan de website bij te houden, hun gebruik van verschillende onderdelen van de Website en nuttige functies of links. We gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. 

Informatie over uw computer – dit omvat uw IP adres, besturingssysteem en browsertype.

 • We gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren.
 • We gebruiken browserinformatie om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website zo effectief mogelijk wordt weergegeven.  
 • We gebruiken deze informatie om de veiligheid van onze Website te onderhouden en om trends vast te stellen, zodat we de uitvoering ervan kunnen verbeteren.  

We verzamelen deze informatie ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen om onze Website te onderhouden en te beheren en om zorg te dragen voor de veiligheid ervan. Indien u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen dan kunt u gebruik maken van de instelling “do not track” (“DNT”) van uw webbrowser om ons te informeren dat u niet gevolgd wilt worden wanneer u onze website bezoekt. U kunt meer informatie over DNT vinden op https://allaboutdnt.com.

U kunt er ook voor kiezen om het gebruik van cookies van de Website bij uw eerste bezoek  “af te wijzen”. Voor meer informatie over de manier waarop we cookies op onze Website gebruiken, klik hier om ons cookiebeleid te lezen.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie over uw bezoek aan onze Website alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die we hebben genoemd. De levensduur van iedere cookie op uw computer wordt toegelicht in ons cookiebeleid en gegevens die door Google Analytics worden verzameld worden gedurende 26 maanden bewaard.

Met wie delen we deze informatie?

We delen informatie over bezoekers aan onze Website met dienstverleners die ons helpen om de Website te beheren.

Waar naartoe dragen we deze informatie over?

De meeste informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt
opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte en wordt niet daarbuiten overgedragen. Gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd kunnen echter door Google worden overgedragen aan en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield (overeenkomst inzake uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika).


Informatie die u aan ons stuurt – tijdens gebruik van de Website

How gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet direct informatie te verstrekken, indien u onze Website gebruikt. Indien u ervoor kiest om ons  ‘contactformulier’ te gebruiken of anderszins met ons contact opneemt, dan zullen we de informatie die u ons stuurt gebruiken om op uw aanvraag te reageren. Indien wij uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken, dan doen we dat voor ons gerechtvaardigd zakelijk belang om met u te communiceren in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. We zullen deze gegevens ook gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen voor toegang tot geschikt deskundig advies en om ervoor zorg te dragen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor ons bedrijf gelden. 

Hoelang bewaren we deze informatie?

We gebruiken en bewaren uw informatie alleen voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze werd verzameld. Hoelang de informatie wordt bewaard hangt af van de betrokken informatie, waarvoor het wordt gebruikt en soms, van wettelijke vereisten. 

Met wie delen we deze informatie?

We delen uw informatie met onze dienstverleners en onze deskundige adviseurs indien dit nodig is om onze diensten aan u te verlenen en/of om een vraag of klacht op te lossen. 

Wij zullen overigens uw informatie niet delen met derden tenzij:

 • we uw toestemming hebben verkregen;
 • we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • dit noodzakelijk is om onze gebruiksvoorwaarden, eigendomsrechten of de eigendomsrechten van een derde te handhaven; of indien dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of onze activa (in welk geval uw gegevens aan onze adviseurs bekend zullen worden gemaakt en zullen worden doorgegeven aan eventuele adviseurs van de potentiële koper en aan de nieuwe eigenaren).

Waar naartoe brengen we deze informatie over?

Informatie die u via onze Website stuurt wordt opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte en wordt niet daarbuiten overgedragen.


Informatie die u naar ons stuurt – Direct Marketing

We gebruiken op dit moment geen gegevens om promotionele informatie te leveren. Indien hierin verandering optreedt, dan zal dit worden weergegeven en omschreven in dit privacybeleid – en gegevens zullen niet voor direct marketing worden gebruikt tenzij uitdrukkelijk en geïnformeerde toestemming hiervoor is gegeven.


Informatie die u naar ons stuurt – Sollicitaties

Hoe gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet direct informatie te verstrekken, indien u onze Website gebruikt. Indien u ervoor kiest om ons een e-mail te sturen via ‘HR@sb-components.com’ of contact met ons opneemt met gebruik van een ander medium, dan zullen we de informatie die u ons stuurt gebruiken om:

 • uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor het werk te beoordelen;
 • antecedenten en referenties te checken, indien van toepassing;
 • met u te communiceren over de wervingsprocedure;
 • de administratie bij te houden inzake onze sollicitatieprocedures; en
 • te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Als wij uw informatie ontvangen hebben, dan zullen we deze informatie verwerken om te beslissen of u aan de basisvereisten voldoet om op de kandidatenlijst voor de functie te komen. Indien dat het geval is dan beslissen we of uw sollicitatie in aanmerking komt om u voor een gesprek uit te nodigen. Indien we besluiten om u te bellen voor een gesprek, dan zullen we de informatie die u ons tijdens het gesprek verstrekt gebruiken om te beslissen of we u werk zullen aanbieden. Indien we besluiten om u werk aan te bieden, dan zullen wij referenties en eventuele antecedenten checken voordat we uw aanstelling bevestigen. 

Het is in ons gerechtvaardigd belang om te beslissen of wij u aanstellen aangezien het bevorderlijk is voor onze zakelijke belangen om personen te werven en werk aan te bieden. 

We moeten uw persoonlijke informatie ook verwerken om te beslissen of we een arbeidsovereenkomst of iets anders met u aangaan. 

Indien u nalaat om persoonlijke gegevens te verstrekken

Indien u nalaat om gegevens te verstrekken indien daarom wordt verzocht en die wij nodig hebben om uw sollicitatie in aanmerking te nemen (zoals bewijs of kwalificaties of arbeidsverleden) dan kunnen wij uw sollicitatie niet met succes verwerken. Indien we bijvoorbeeld  een kredietbeoordeling of referenties voor deze functie nodig hebben en u nalaat om ons de betrokken gegevens te verstrekken dan zullen we uw sollicitatie niet verder in behandeling kunnen nemen. 

Hoe gebruiken we bijzonder gevoelige persoonlijke gegevens 

We zullen uw bijzonder gevoelige persoonlijke gegevens op de onderstaande manieren gebruiken:

 • We zullen informatie over uw invaliditeitsstatus gebruiken om te bezien of we geschikte aanpassingen moeten verstrekken tijdens de wervingsprocedure, bijvoorbeeld of er aanpassingen moeten worden gedaan.  
 • We kunnen van tijd tot tijd informatie gebruiken op grond van uw ras of nationale of etnische afkomst, religieuze, levensbeschouwelijke of morele opvattingen, of uw seksleven of seksuele geaardheid om zorg te dragen voor het toezien op en rapporteren over gelijke kansen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor een periode van 12 maanden bewaren nadat we u op de hoogte hebben gebracht over ons besluit of we u een aanstelling aanbieden. We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende die periode zodat wij in het geval van een rechtsvordering kunnen aantonen dat wij kandidaten niet op verboden gronden hebben gediscrimineerd en dat we de werving op een eerlijke en transparante wijze hebben uitgevoerd. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens  in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving veilig vernietigen.

Indien we uw persoonlijke gegevens willen bewaren op grond van een andere mogelijkheid die in de toekomst kan optreden en we u daarvoor misschien in aanmerking willen nemen, dan zullen wij u separaat schrijven om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om op die basis uw persoonlijke gegevens voor een vaste periode te bewaren.

Met wie delen wij deze gegevens?

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie. Al onze externe dienstverleners en andere eenheden in de groep moeten geschikte beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid te beschermen. Wij staan niet toe dat externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. 

Waar naartoe dragen we deze informatie over?

Informatie die u ons via onze Website of op een andere manier stuurt wordt bewaard binnen de Europese Economische Ruimte en wordt niet daarbuiten overgedragen.


Informatie die u aan ons stuurt en die wij verzamelen – Medewerkers

Indien u voor ons werkt dan zullen we uw persoonsgegevens verwerken, waaronder gevoelige persoonsgegevens, om te voldoen aan onze contractuele, wettelijke en managementverplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Deze gegevens kunnen informatie met betrekking tot uw gezondheid, ras of etnische afkomst bevatten en strafrechtelijke veroordelingen, maar zijn daartoe niet beperkt. In bepaalde omstandigheden kunnen we persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming verwerken. U kunt nadere informatie over de gegevens die we verzamelen en de reden daarvoor hieronder vinden. 

Onze contractuele verantwoordelijkheden omvatten de verantwoordelijkheden die volgen uit een arbeidsovereenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot gegevens betreffende: salarisadministratie, bankrekening, postadres, ziektegelduitkering, verlof, zwangerschapsuitkering, pensioen en contactpersonen in noodgevallen.

Onze wettelijke verantwoordelijkheden zijn de verantwoordelijkheden die ons als werkgever van rechtswege worden opgelegd. Dit omvat maar is niet beperkt tot gegevens betreffende: belastingen, volksverzekeringen, wettelijke ziektegelduitkering, wettelijke zwangerschapsuitkering, verlof wegens familieomstandigheden, werkvergunningen en toezicht op gelijke kansen.  

Onze managementverantwoordelijkheden zijn nodig voor de wijze waarop de organisatie functioneert. Dit omvat maar is niet beperkt tot gegevens betreffende: werving en tewerkstelling, opleiding en ontwikkeling, afwezigheid, disciplinaire maatregelen en contactgegevens.

Uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u hebben nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke gegevens wijzigen tijdens uw arbeidsverhouding met ons. 

Gebruik van gevoelige persoonsgegevens

In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we rechtsgeldig gevoelige persoonsgegevens inzake medewerkers verzamelen en verwerken. Doorgaans zal de verwerking van gevoelige persoonsgegevens plaatsvinden in een of beide onderstaande situaties:

 • We zullen gegevens over de gezondheid van een medewerker verwerken indien dit nodig is, bijvoorbeeld om afwezigheid van het werk vanwege ziekte bij te houden, om wettelijke ziektegelduitkering te betalen, om gepaste doorverwijzingen naar de Arbodienst te doen en om noodzakelijke maatregelen of aanpassingen aan de werkplek te doen ingeval van invaliditeit. Deze verwerking zal normaal niet gebeuren zonder kennis en waar nodig, toestemming, van de medewerker.
 • We zullen gegevens verwerken over, maar niet beperkt tot het ras en etnische afkomst van de medewerkers, hun seksuele geaardheid en hun religieuze opvattingen, maar alleen indien zij dergelijke gegevens vrijwillig hebben gegeven en alleen met het doel om toezicht te houden op en het handhaven van ons  beleid inzake gelijke kansen.

Indien u nalaat om persoonlijke gegevens te verstrekken

Indien u nalaat om bepaalde persoonlijke gegevens desgevraagd te verstrekken, dan zijn wij wellicht niet in staat om de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan (zoals betalingen aan u of het verstrekken van een uitkering) na te komen, of kunnen we worden belet om onze wettelijke verplichtingen na te komen (zoals het zorgdragen voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers).

Hoelang bewaren we deze gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor we deze verzameld hebben, waaronder ten behoeve van eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens vast te stellen houden we rekening met het aantal, de aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële schaderisico door onbevoegd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken via andere middelen en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. 

Met wie delen we deze gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens met Derden delen indien dit wettelijk is vereist, indien het nodig is om de arbeidsverhouding met u te administreren of indien we een ander gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen. 

“Derden" omvat bestaande en toekomstige externe dienstverleners (waaronder opdrachtnemers en aangewezen vertegenwoordigers) en andere eenheden binnen onze groep, zoals bijvoorbeeld salarisadministratie, pensioenadministratie, verstrekking en administratie van uitkeringen en IT diensten.

We zullen persoonsgegevens betreffende uw deelname aan pensioenregelingen die door een groepsmaatschappij worden uitgevoerd delen met de beheerders of managers van de regeling in verband met de administratie van de regelingen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens bij de externe dienstverleners en andere eenheden in onze groep?

Al onze externe dienstverleners en andere eenheden in de groep moeten geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Wij staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies .

Wanneer kunt u mijn persoonlijke gegevens delen met andere eenheden in de groep?

We zullen uw persoonlijke gegevens met andere eenheden in onze groep delen als onderdeel van onze normale rapportagewerkzaamheden inzake bedrijfsresultaten, in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsreorganisatie, voor ondersteuning van systeemonderhoud en hosting van gegevens. 

Hoe zit het met andere externe partijen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere externe partijen, bijvoorbeeld in het kader van een eventuele verkoop of reorganisatie van het bedrijf. In deze situatie zullen we zover als mogelijk geanonimiseerde gegevens met de andere partijen delen voordat de transactie wordt afgerond. Zodra de transactie is afgerond dan zullen we uw persoonsgegevens delen met de andere partijen indien en voor zover vereist onder de voorwaarden van de transactie.

Het kan ook zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met een toezichthouder of om anderszins aan de wet te voldoen. Dit kan aangiften aan de Belastingdienst omvatten en bekendmakingen aan aandeelhouders zoals rapportagevereisten inzake beloning aan directeuren.

Waar naartoe dragen we deze informatie over?

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen en worden niet daarbuiten overgedragen. 

Gegevensbeveiliging

Wij hebben maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen.  

Externe partijen zullen uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van ons verwerken en indien zij zijn overeengekomen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en om deze veilig op te slaan. 

We hebben geschikte veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op onbevoegde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, gewijzigd of bekend gemaakt worden. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers, vertegenwoordigers, opdrachtnemers en andere externe partijen die deze gegevens op een ‘need-to-know’ basis moeten kennen. 

Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en hebben een geheimhoudingsplicht. 

We hebben maatregelen getroffen om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken en we zullen u en iedere van toepassing zijnde toezichthouder van een vermoedelijke inbreuk op de hoogte stellen indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.


Uw Rechten

U kunt ons te allen tijde vragen om aan u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. Met betrekking tot persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die door ons worden bewaard om met u een overeenkomst te sluiten of op basis van uw toestemming, hebt u het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat u deze opnieuw kunt gebruiken of delen met andere organisaties.

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen deze te corrigeren en volledig te maken.  

In sommige gevallen hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en kunt u vragen om beperking van ons gebruik van uw gegevens en om deze te verwijderen. 

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze rechten. Het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om uw gegevens te verwijderen indien wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren indien we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. 

Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd indien het beschikbaar stellen van de gegevens persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of indien we wettelijk worden belet om dergelijke informatie bekend te maken.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen dan gelieve u contact met ons op te nemen via ‘HR@sb-components.com’

Contact opnemen met ons en uw klachtrecht

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en kunnen worden gestuurd aan de Group Operations Director via g.rutter@sb-components.com Or SB Components-(International) Ltd, Enterprise Way, Wisbech PE14 0SB

Indien u bezorgd bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner (ICO). U kunt details vinden over hoe u dit moet doen op de website van ICO via https://ico.org.uk/concerns/ of door hun hulplijn te bellen op 0303 123 1113.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18/02/19


 HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Gegevens die u op dit formulier invult, gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen met betrekking tot uw aanvraag. Klik hier om meer te lezen over de opslag en overdracht van deze gegevens.
Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  •  Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  • 
Nee Ja Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Cookies worden ook gedeeld met Google Analytics om de prestaties van deze site te volgen. Ben je het ermee eens? Klik hier voor meer informatie.